Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten haasteisiin nousivat avainratkaisuksi ensimmäistä kertaa järjestetyssä Hack Sotessa

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestetty viikonloppuohjelma Hack Sote keskittyi sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkomiseen. Hack Sotessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsivät pureutumaan ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin monitieteisissä tiimeissä.
By
Venla Jusslin
Riikka Eloranta
April 26, 2023
April 26, 2023

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten haasteisiin nousivat avainratkaisuksi ensimmäistä kertaa järjestetyssä Hack Sotessa

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestetty viikonloppuohjelma Hack Sote keskittyi sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkomiseen. Hack Sotessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsivät pureutumaan ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin monitieteisissä tiimeissä.
By
Venla Jusslin
Riikka Eloranta

Keväinen viikonloppu kokosi yhteen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita kehittämään innovatiivisia ratkaisuja sote-alan ongelmiin.Hack Sote on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tarkoitettu haastekilpailu, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 14.4.-16.4.2023. Terkko Health Hubissa Meilahdessa vilkkaan sairaalamaailman keskiössä. Yhteistyössä Lääkäriliiton ja Suomen Sairaanhoitajien kanssa toteutettu ohjelma potkaistiin käyntiin perjantaina.
Monialaisissa tiimeissä oli muun muassa sosiaalityön, toimintaterapian, sairaanhoidon, psykologian ja hammaslääketieteen osaajia. Monitieteisyys näkyi niin tiimien toiminnassa, kuin yhdessä luoduissa ratkaisuissa. 

Sunnuntaina Pitch -työpajan opeilla tiimit esittivät lopulta ratkaisuehdotuksensa tuomaristolle, johon kuuluivat Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro (oikealla) yliopisto-opettaja Aleksi Pajunen (keskellä), sekä Helsinki Think Companyn toimitusjohtaja Eeva Siika-aho (vasemmalla)


Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro avasi viikonlopun monipuolisella puheenvuorollaan, jossa esiteltiin liiton toimintaa, sekä monipuolisia toimintamahdollisuuksia terveydenhuoltoalalla. Tämän jälkeen aloitettiin itse työstäminen toisiin tutustumisella ja ongelmakohtien kartoittamisella. Lauantaina tiimit jatkoivat valitsemansa ongelman parissa kehittäen ratkaisuehdotustaan ja saaden arvokasta palautetta iltapäivällä järjestetyssä asiantuntijakarusellissa.

Yhteiskuva tiimistä heti voittajan julkistuksen jälkeen.

Tiimi 1 

Ongelma:  Aiempia ikäviä kokemuksia, pelkoja tai ennakkoluuloja omaavat potilaat tipahtavat terveydenhuollon piiristä 

Ratkaisu: Ajanvaraus-toiminnon lisääminen Apottiin osaksi neuvolapalveluita, jonka avulla perheet saavat laajasti tietoa erilaisista heille kohdennetuista palveluista, sekä mahdollisuuden varata linkin kautta suoraan ajan perhepalveluiden piirissä. 

Ratkaisussa lähdettiin liikkeelle tarpeesta puuttua nuorten syrjäytymiseen. Tiimin ratkaisu perustuu varhaiseen ennaltaehkäisyyn, mikä mahdollistaisi jo neuvolasta lähtien lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemisen ja varhaisen puuttumisen. Vanhemmat, joilla on huonoja kokemuksia, pelkoa tai ennakkoluuloja terveydenhuoltoon liittyen saattavat etääntyä palveluista, mikä voi johtaa siihen, ettei apua haeta perheissä, joissa sen tarve olisi suurin.

Toiminnon kohdistaminen neuvolaan on järkevää, sillä kyseisiä palveluita hyödynnetään paljon ja apu perheisiin saadaan varhaisessa vaiheessa. Ajanvarauksen toiminnallisuus mahdollistaa, että ajanvarausviestin mukana vanhempi saa linkin, josta hän pääsee näkemään kootusti kaikki julkiset palvelut perheille.Lapsiperheiden ongelmiin ja vanhempien avuntarpeeseen voi liittyä  häpeää, jolloin kyseinen toiminto helpottaa avun hakua ja auttaisi turvaamaan myös kasvavan lapsen hyvinvointia. Ratkaisussaan tiimi toi myös esille, että varhaisen puuttumisen ja avun kautta saataisiin vahvistettua perheiden luottamusta hyvinvointipalveluita kohtaan.

Ratkaisujen hakemisessa post-it laput olivat kovassa käytössä tiimien kehittäessä omia ideoitaan. Kuvassa toinen Hack Soten tiimeistä.

Tiimi 2 
Ongelma: nuorten mielenterveyden häiriöt, kehonkuva, sosiaalinen media, ennaltaehkäisevä puuttuminen, moniammatillinen apu, kouluterveydenhuollon haasteet

Ratkaisu: Anonyymi mielenterveyteen ja kehonkuvaan kohdistuva luokkakohtainen kysely yläasteikäisille. Tavoitteena vaikuttaa varhaiseen puuttumiseen.

Nuorten hyvinvointi ja mielenterveys sekä erityisesti sosiaalisen median negatiivinen vaikutus ovat laajoja ja vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia. Näiden lisäksi tiimin pohdinnoissa nousivat esille myös lasten ja nuorten laitoshuollon kustannukset sekä kouluterveydenhuollon resurssien rajallisuus.
Ratkaisuehdotukseksi valikoitui anonyymisti suoritettava luottamuksellinen kysely yläasteikäisille, jossa kysymykset on jaettu kolmeen kategoriaan: mielenterveys, kehonkuva ja sosiaalinen media. Kyselyn luokkakohtaisia tuloksia arvioidaan liikennevalo-mallin avulla, mikä helpottaa toimenpide-ehdotusten valitsemisessa.

Tiimi halusi erityisesti keskittyä matalan kynnyksen apuun, siihen kuinka parantaa varhaista puuttumista ja miten vahvistaa moniammatillista yhteistyötä kouluterveyden parissa. Kysely olisi helppo tapa kartoittaa, millaisia tarpeita ja toiveita nuorilla olisi niin mielenterveyden kuin muun hyvinvoinnin suhteen. Tiimi koki tärkeänä, että apu ja erityisesti ennaltaehkäisevät toimet  löytyisi läheltä nuoria, osana heidän omaa arkeaan, ja kouluterveydenhuolto on tähän monella tapaa hyvä ratkaisu. 

Kuva tiimin ratkaisuun kehitetystä “liikennevalo-mallista” jonka avulla voitaisiin arvioida kyselyn täyttäneen yksilön kohdat, johon olisi tärkeää puuttua ja tehdä lisätoimenpiteitä.

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten haasteisiin olivat keskiössä molempien tiimien ratkaisuissa. Voittajaksi valikoitui tiimi, jonka varhaiseen ennaltaehkäisyyn keskittyvän ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa matalan kynnyksen avun laajentaminen ja erityisesti niiden vanhempien tavoittaminen, joilla on huonoja kokemuksia sote-palveluista. Tuomariston mukaan tiimin ratkaisu oli konkreettinen, jo olemassa olevaan järjestelmään vaikuttava ratkaisu, jolla olisi mahdollisuuksia parantaa ennaltaehkäisevää tukea ja vahvistaa perheiden oikeuksia ja avun saantia palvelujärjestelmässä. Kummankin tiimin ratkaisuissa korostui nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy, ja erityisesti matalan kynnyksen avun laajentaminen sekä parantaminen niin, että se hyödyttää ammattilaisia kuin asiakkaita. Tuomaristo piti tiimien ratkaisuja ajankohtaisina, tärkeinä sekä erittäin potentiaalisina jatkojalotusta varten.

Koko Hack Soten tiimi kiittää kaikkia osallistujia, asiantuntijoita, tuomaristoa ja yhteistyökumppaneitamme Lääkäriliittoa ja Suomen Sairaanhoitajia, jotka olivat mukana rakentamassa ja tukemassa mahtavaa viikonloppua! Jos sinulla on kiinnostusta auttaa tiimejä eteenpäin, ota yhteyttä Helsinki Think Companyyn helsinki@thinkcompany.fi.

Kuvat: Venla Jusslin & Oona Oikarinen


Creators

Venla Jusslin

Riikka Eloranta

SHARE

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.